Podstawki przedwojenne (for English version scroll down)

W tej części katalogujemy podstawki od najstarszych znanych (przełom XIX i XX wieku) do roku 1945. Jako końcową datę przyjmujemy moment ostatecznego ustalenia granic po II wojnie światowej. Znajdują się zatem tutaj także podstawki wydane podczas wojny na Kresach Wschodnich, w okresie istnienia lokalnych republik, a następnie Sowieckich Republik Rosyjskich.

W tym dziale znajdują się podstawki ze wszystkich browarów leżących na następujących obszarach:

 • II Rzeczpospolita w tym Kresy Wschodnie - podstawki wydane do roku 1945, także podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej,
 • Ziemie Odzyskane - podstawki wydane w niemieckich browarach mieszczących się na obecnym terenie Polski,
 • Wolne Miasto Gdańsk - podstawki wydane do roku 1945,
 • Karwina - browar z Zaolzia, które w latach 1918-20 oraz 1938-39 było zajęte przez Polskę, katalogujemy wszystkie podstawki wydane do roku 1945 zarówno polsko-, czesko- jak i niemieckojęzyczne.

Kryteria techniczne:

 • podstawki podzielono na trzy grupy wg. czasu produkcji i użytkowania: do 1918 roku, 1919-1939 oraz 1939-1945,
 • podstawki podzielono również wg. kryterium materiału, z którego zostały wykonane: tektura, papier, drewno, porcelana; w katalogu nie zostały umieszczane tzw. dropcatchery,
 • za osobne wzory uznane zostały podstawki powstałe w wyniku wykonania na danym wzorze oficjalnego nadruku/przedruku, niezależnie od jego sposobu wykonania i umiejscowienia; pieczątka nie jest uznawana za nadruk/przedruk (wyjątek: Miłosław PW_MILFO-003),
 • podstawki okupacyjne z powojennymi nadrukami/przedrukami znajdują w katalogu podstawek powojennych,
 • w katalogu umieszczane zostały tylko wyraźne różnice kolorystyczne podstawek, drobne różnice uznawane są jako odmiany i wspomniane w opisie danego wzoru; w katalogu nie umieszczano również podstawek, których różnice kolorystyczne powstały w wyniku: zalania, długotrwałego wystawienia na działanie słońca lub innych czynników zewnętrznych (pleśń, grzyb itp.),
 • dane dotyczące rozmiarów poszczególnych wzorów zostały zweryfikowane z oryginałami, kiedy nie było to możliwe w rubryce „rozmiar” podano „?”,
 • czarno-białe skany/zdjęcia w katalogu oznaczają, że plik graficzny został przygotowany z kserokopii podstawki, co do której jest pewność, że istnieje, ale jak dotychczas nie było możliwości wykonania kolorowego skanu/zdjęcia,
 • w katalogu nie zostały umieszczane podstawki:
  • których różnice w wielkości są mniejsze niż 5 mm, o ile nie zmieniła się matryca,
  • których różnice wynikają z użycia innych odmian danego materiału (np. różna grubość materiału, różne rodzaje tektury, papieru itp) i/lub z tradycyjnego sposobu druku (nie do końca odbite matryce itp.),
  • których różnice wynikają z rotacji awersu względem rewersu,
  • które powstały poprzez ingerencję w ich strukturę: podstawki przepołowione, z dorabianym rewersem itp.,
  • co do których nie ma pewności, że zostały wydrukowane i używane przez browary tzn. wzory, które istnieją w opublikowanych przez drukarnie wzornikach lub istnieją do nich matryce, ale nie są znane fizyczne egzemplarze.

Prewar coasters

In this part we included the coasters from the first known pieces (at the turn of 19th and 20th centuries) to 1945. As the end date we took the moment of final polish boarder establishing after second world war. We also added coasters issued during wars in Eastern Boarderlands (pol. Kresy Wschodnie, Kresy), in the period of local republics existing and then – Soviet Republics.

This chapter contains coasters from the following areas:

 • Second Polish Republic (pol. II Rzeczpospolita) including Eastern Boarderlands – coasters issued until 1945, also during German and Soviet occupation,
 • Recovered Territories (pol. Ziemie Odzyskane) – coasters issued by German breweries and located in present-day territory of Poland,
 • Free City of Danzig (pol. Wolne Miasto Gdansk) – coasters issued until 1945,
 • Karwina – brewery from Zaolzie area which in 1918-1920 and 1938-1939 was occupied by Poland. We catalog here all coasters issued until 1945 including Polish-, Czech- and German-language pieces.

Technical criteria:

 • Coasters were divided into three groups according to release date: until 1918, 1919-1939 and 1939-1945,
 • Coasters also were divided according to the production material: cardboard, paper, wood, porcelain (there are no dropcatchers in the catalog),
 • As separate coasters we recognized all items with official overprint (stamp is not recognized as overprint – exception is PW_MILFO-003),
 • Occupied coasters with after-war overprint are located in after-war part of catalog (pol. Powojenne),
 • Catalog includes coasters with clear color differences – minor differences are treated as a variant,
 • Dimension data were verified with original pieces – if there was no possibility to check it, we add a question mark,
 • Black-and-white scans/pictures mean they were prepared from photocopies but there is a certainty the coaster exists,
 • In the catalog there are no coasters:
  • With dimensions less than 5mm (if the matrix didn’t change),
  • With differences regarding to material variants (e.g. different kinds of cardboard, its thickness, etc.),
  • With differences regarding to obverse and reverse rotation,
  • Made by human intervention (removing reverse, etc.),
  • With no certainty they really exist – it’s regarding to pieces published in printer’s patterns or existing matrix but there are no physical items known.